ماجرای شکایت محمد اصفهانی از بدل خود!

ماجرای شکایت محمد اصفهانی از بدل خود! 🔹فردی که به دلیل شباهت خود با دکتر محمد اصفهانی خواننده با سابقه ایران مشهور شده است، ماجرای شکایت این خواننده از وی را بازگو کرد.

101 0

ماجرای شکایت محمد اصفهانی از بدل خود!
🔹فردی که به دلیل شباهت خود با دکتر محمد اصفهانی خواننده با سابقه ایران مشهور شده است، ماجرای شکایت این خواننده از وی را بازگو کرد.

In this article

Join the Conversation

SOCIALICON
SOCIALICON
SOCIALICON